Managing Director

img
C.KATHIRAVAN, I.A.S.,
19.11.2021 - Present
img
D.SIVAKUMAR, BE, MBA, M.Phil.,
12.11.2021 - 19.11.2021
img
J.E. PADMAJA, I.A.S.,
14.06.2021 - 12.11.2021
img
N. SATHEESH, I.F.S.,
29.10.2018 - 14.06.2021
img
R. GAJALAKSHMI, I.A.S.,
05.06.2017 - 08.10.2018
img
Dr.M. RAJENDRAN, I.A.S.,
07.09.2016 - 31.05.2017
img
K.RAJU, B.E, M.B.A.,
06.07.2016 - 09.09.2016
img
V. SANTHA, I.A.S.,
07.03.2014 - 05.07.2016
img
K.GOVINDARAJAN, M.E.,
18.01.2014 - 07.03.2014
img
K.K. KAUSHAL, I.F.S.,
11.09.2010 - 18.01.2014
img
HARMANDER SINGH, I.A.S.,
29.09.2009 - 10.09.2010
img
K.GOVINDARAJAN, M.E.,
07.08.2009 - 29.09.2009
img
HARSAHAY MEENA, I.A.S.
13.03.2008 - 17.08.2008
img
K. MAHARABUSHANAM, M.A.,
31.10.2007 - 10.03.2008
img
D. RAAJENDIRAN, I.A.S.,
01.06.2006 - 31.10.2007
img
R. EKAMBARAM, B.E.,M.B.A.,
20.01.2006 - 01.07.2006
img
K. ASHOKVARDHAN SHETTY, I.A.S.,
21.07.2003 - 20.01.2006
img
JATINDRANATH SWAIN, I.A.S.,
15.11.2002 - 20.07.2003
img
R. EKAMBARAM, B.E.,
12.06.2002 - 15.11.2002
img
S.K. PRABAKAR, I.A.S.,
13.06.2001 - 12.06.2002
img
T.N.RAMANATHAN, I.A.S.,
26.05.1999 - 13.06.2001
img
M.S.S. RAVI, B.E.,
05.04.1996 - 26.05.1999
img
P. SIVASANKARAN, I.A.S.,
13.06.1998 - 05.04.1999
img
Md. NASIMUDDIN, I.A.S.,
06.09.1996 - 12.05.1998
img
V. VELAYUTHAM, B.Com.,
18.07.1996 - 05.09.1996
img
SANDEEP SAXENA, I.A.S.,
20.03.1995 - 17.07.1996
img
VISHWANATH SHEGANKAR, I.A.S.,
15.09.1992 - 20.03.1995
img
HANSRAJ VERMA, I.A.S.,
13.07.1990 - 30.09.1992
img
ASHOK KUMAR GUPTA, I.A.S.,
24.07.1989 - 05.06.1990
img
N. NARAYANASAMY, B.A.,
19.05.1989 - 24.07.1989
img
V.M. SUNDRAM, B.A,
26.10.1988 - 18.05.1989
img
GABRIEL JEYARAJ, B.A.,
14.07.1987 - 25.10.1988
img
DIPAK JAIN, I.A.S.,
08.08.1986 - 26.05.1987
img
R.N. CHOUBEY, I.A.S.,
21.06.1985 - 06.06.1986
img
RAMESHRAM MISHRA, I.A.S.,
20.07.1984 - 11.07.1985
img
E.N. PERIYASAMY, B.Com.,
25.05.1984 - 19.06.1984
img
N. NATARAJAN, B.Com,
18.07.1981 - 30.04.1984